LEADER

Dobrodošli na moj blog / http://990leader200.blogger.ba

28.12.2020.

Informacija usmenog karaktera Strogo POV

- Naslov nije bitan !? Bitan je karakter i sadržaj informacije !! - Informacija je bila usmenog karaktera bez pisanih tragova , a raspolaganje sa njenim sadržajem regulisano je bilo posebnom odlukom !! - Posebnom odlukom dato je do znaja prisutnim da raspolažu sa tom informacijom i da poduzimaju određene aktivnosti iz domena vlastite odgovornosti sa pozicije koju obnašaju !! "PS" Na sadržaj ove informacije pod tačkom br.7 javnost će čekati još jedna period.

15.12.2020.

Elementi istrage o indicijama neprijateljskog djelovanja Taiba Gogića

COPY / PASTE IZ PRESUDE SUDA BiH u drugom predmetu, a koji obuhvata neprijateljsko djelovanje Taiba Gogića . Citati " 276. Na ovu okolnost odbrana je saslušala više svjedoka, te optuženog Muhidina Bašića u svojstvu svjedoka. Odbrana je u tom pravcu zastupala tezu da je tokom S1 1 K 007209 12 Kri 18.01.2013. godine inkriminisanog dana, optuženi bio u hotelu „Akvaterm“ Olovo, gdje su bile prostorije ratnog odjeljenja državne bezbjednosti i gdje je do popodnevnih časova čekao informacije o ishodu informativnog razgovora, koji su pripadnici vojne bezbjednosti vodili sa Gogić Taibom, tadašnjim političkim aktivistom. 277. Svjedok Hasanspahić Midhat je također bio angažovan u državnoj bezbjednosti, i to na inicijativu optuženog Bašić Muhidina. Sa angažmanom je svjedok otpočeo nekad u sredinom oktobra 1993. godine. Ovaj svjedok je potvrdio da su prostorije DB-a bile u hotelu „Akvaterm“ u Olovu, u jednoj maloj prostoriji iza recepcije. Navedeni prostor im je obezbijeđen, nakon što je granata uništila njihove prostorije koje su imali u SJB Olovo. 278. Sjeća se aktivnosti u vezi lica Gogić Taib, koji je tokom januara 1994. godine, bio opservirano od strane djelatnika Državne bezbjednosti. Sjeća se i da ga je jedno jutro po dolasku na posao, optuženi Bašić informisao da vojna bezbjednost planira obaviti informativni razgovor sa Gogić Taibom u službenim prostorijama, jer se sumnjalo da to lice obavlja neku protivustavnu djelatnost. Naime, na lokalitetu Čuništa, na veoma važnoj odbrambenoj liniji, se nalazila četa, pri čemu su postojala saznanja da je Gogić Taib negativno utjecao na stanovništvo Čuništa, pa su zbog njegovog djelovanja mnogi borci čak željeli i napustiti borbene linije. Drugim riječima, u odbrambenom smislu, Gogić Taib je predstavljao pravu prijetnju tadašnjem rukovodstvu opštine Olovo, a i šire. 279. Sam svjedok Hasanspahić je kao djelatnik DB-a, imao zadatak da po tom pitanju pribavlja relevantne informacije od pripadnika Armije BiH, među kojima je uživao povjerenje, jer je i sam prethodno bio pripadnik Armije, pa mnogi nisu ni znali za njegov angažman u državnoj bezbjednosti. 280. Nije siguran u pogledu datuma, ali svjedok Hasanspahić se sjeća da je bio januar 1994. godine i da je tog istog dana optuženi mu saopštio vijest da će biti obavljen razgovor sa Gogić Taibom u Olovu. Prostorije vojne policije, komande i državne bezbjednosti, su bile raspoređene u zgradama koje su međusobno udaljene oko 150m, pa je svjedok tokom dana imao zadatak da prikuplja relevantne informacije upravo sa tog terena. Tokom dana je više puta kontaktirao optuženog o dešavanjima. 54 Svjedok Hasanspahić Midhat je svjedočio na glavnom pretresu od 27.08.2012. godine S1 1 K 007209 12 Kri 18.01.2013. godine 66 281. Prisustvo optuženog Bašić Muhidina u jutarnjim satima 25.01.1994. godine, te u vrijeme i nakon saslušanja Gogić Taiba, odbrana je nastojala potvrditi i svjedočenjem svjedoka Helja Jasmina55, tadašnjeg predsjednika opštine Olovo i stranke SDA Olovo. Ovaj svjedok tvrdi da su mu poznate sve aktivnosti u vezi protivustavnog djelovanja Gogić Taiba, o čemu je sam obavještavao centralu svoje stranke i vojnu komandu. 282. Za razliku od svjedoka Hasanspahić Midhata, on je precizniji u datumima, pa se tako sjeća da je vojna bezbjednost baš na dan 25.01.1994. godine, ispitivala Gogić Taiba u Olovu. Datuma se sjeća jer se to dešavalo prije održavanja sjednice skupštine koja je bila planirana za 31.04.1994. godine. U tom pravcu pojašnjava: „Naš cilj je bio da oni na osnovu dokumenata sa kojima raspolažemo i informacija, imaju dovoljno elemenata da ga se uhapsi i stopira u tim aktivnostima.“ 283. Svjedok navodi i da nisu obaviješteni o vremenu kada je razgovor sa Gogićem počeo, nego o vremenu kad je završen, navodeći da je to bilo prijepodne, između 10 i 12 sati, u kojem trenutku su i informisani o rezultatima obavljenog razgovora. Naveo je i da razgovor sa Gogić Taibom se desio u prostorijama jedne privatne kuće koju je koristila vojna policija. „Istog trena smo informisani o rezultatima razgovora, kada je završen razgovor, došli su iz komande i prezentirali nam da scenario broj 1 nije uspio i da će se Gogić Taib morati poraziti demokratskim putem- na skupštini.“ 284. Svjedok Helja Jasmin, nadalje, navodi da, nakon što je saznao da u razgovoru sa Gogić Taibom nije učestvovao optuženi Bašić Muhidin ispred državne bezbjednosti, odlazi do prostorija DB-a u Hotelu „Akvaterm“ u Olovu, gdje zatiče optuženog, sa kojim je te prilike imao veoma „neugodan“ razgovor, koji je trajao oko 15-20 minuta. Optuženi mu je te prilike rekao da razgovoru nije prisustvovao jer je takav „nalog šefa“, na što je svjedok Helja zatražio da što prije provedu zaključak Ratnog predsjedništva, kojim je naloženo iseljenje kancelarija državne bezbjednosti iz Hotela „Akvaterm“. 285. O ovom razgovoru svjedočio je i optuženi Muhidin Bašić, koji u svom svjedočenju potvrđuje da su djelatnici službe državne bezbjednosti u Olovu imali „lice pod tretmanom“. Radilo se o Gogić Taibu koji je imao „vrlo specifične aktivnosti u smislu ustavnog ekstremizma.“ Prema riječima optuženog, sa ovim licem je 25.01.1994. godine obavljen informativni razgovor od strane pripadnika vojne bezbjednosti, tačnije referenta za bezbjednost Žilić Hajrudina. Zadatak državne bezbjednosti je samo bio da 55 Svjedok Helja Jasmin je saslušan na glavnom pretresu od 03.09.2012. godine S1 1 K 007209 12 Kri 18.01.2013. godine prati refleksije tog razgovora, ali ne i da neposredno učestvuje u istom, pa je optuženi odmah po okončanju razgovora (oko 11:00 sati) informisan o njegovom ishodu, nakon čega u njegovu kancelariju dolazi predsjednik opštine, svjedok Helja Jasmin. 286. Tada se prema tvrdnjama optuženog, svjedok Helja pozvao na ranije izdati zaključak Ratnog predsjedništva i zatražio od optuženog Bašić Muhidina, da prostorije Državne bezbjednosti što prije izmjeste iz hotela „Akvaterm“ u Olovu. 287. Istog dana, dakle 25.01.1994. godine, iza 14,00 sati, optuženi Bašić Muhidin tvrdi da je sa bratom otišao prema Carevoj Ćupriji. 288. Aktivnosti državne bezbjednosti u opservaciji lica Gogić Taib, potvrdili su još neki od svjedoka odbrane, saslušani na ovu okolnost. 289. Tako svjedok Plećan Rešid56, tvrdi da je mu sredinom 1993. godine optuženi Bašić Muhidin ponudio angažman u Državnoj bezbjednosti, rekavši da će mu za postavljenje trebati saglasnost šefova iz Sarajeva. Nakon angažovanja u službu, krajem 1993. godine, svjedok je dobio zadatak da opservira mikropodručje Čunište, gdje je živio Gogić Taib, a istovremeno i supruga svjedoka je tamo imala porodičnu kuću, pa mu je to olakšavalo posao. 290. Svjedok Plećan Rešid nije siguran u pogledu datuma, ali sjeća se da je izjava uzimana u prvoj polovini 1994. godine, tačnije sredinom januara. Tog jutra svjedok je boravio u kući punice kada se kod kapije oko „devet sati, deset, devet i petnaest“ zaustavilo auto plavi policijski Golf, iz kojeg je izašao optuženi Bašić u društvu brata Bašić Refika, te pozvao svjedoka i saopštio mu da će tog dana Gogić Taib biti pozvan na saslušanje, te je potrebno pratiti reakciju mještana nakon što on ode iz Čuništa. 291. Svjedoku je istog dana u večernjim satima od optuženog dobio zadatak da ponovo opservira kuću Gogić Taiba, nakon što se vratio sa saslušanja, a naročito je trebao obratiti pažnju na osobe koje su dolazile u posjetu, prvenstveno se očekivala posjeta Salke Opačina, načelnika opštine Breza. 292. Ovakvu vremensku odrednicu odnosno minutažu određenu od strane svjedoka Plećan Rešida, Sud nije prihvatio, smatrajući da je instruisana i usmjerena na ekskulpaciju optuženog, a ovo iz razloga što u daljnjem toku svjedočenja kada govori o 56 Svjedok Plećan Rešid je svjedočio na glavnom pretresu od 27.08.2012. godine S1 1 K 007209 12 Kri 18.01.2013. godine 68 drugim događajima, koji su personalno puno bitniji za njega, daje neodređene odgovore (angažovanje u DB-u, incident sa VP i oduzmanje vozila golf) izjavljuje „ to je davno bilo sada se ovih detalja ne mogu sjetiti“. 293. Naime, prema dokazu57 koji je odbrana uložila u spis, jedino je moguće nesporno utvrditi da je Služba vojne bezbjednosti 1. slavne olovske brigade, dana 25.01.2012. godine, obavila informativni razgovor sa Gogić Taibom, što je podatak koji je vidljivi i iz Izjave58 Gogić Taiba od 25.01.2012. godine. 294. Očigledno niti jedan od ova dva dokumenta ne navodi u koje vrijeme je Gogić Taib pristupio u prostorije organa vojne bezbjednosti radi saslušanja odnosno kada je započet, a kada završen razgovor, dok Žilić Hajrudin, kao lice koje je obavljalo informativni razgovor, nije ni saslušan tokom postupka. 295. Nadalje, svjedok odbrane Sokolar Rifet, je naveo da je izdao nalog da se Gogić Taib sasluša 25.01.1994. godine u 10 sati, te da mu nije poznato kada je saslušanje završeno, dok je svjedok odbrane Helja Jasmin naveo da je razgovor završen između 10 i 12 sati, pri čemu se isti nije ni mogao odrediti u pogledu počinjanja razgovora, navodeći da mu termin počinjanja istog nije ni bio poznat. 296. Dakle, iz navedenog se da zaključiti da optuženi razgovoru bezbjedonosno interesantnog lica nije ni prisustvovao, pri čemu i sam optuženi navodi da je razgovor i obavljala vojna bezbjednost (tačnije referent Žilić Hajrudin), dok je zadatak državne bezbjednosti i bio praćenje refleksija istog, što je potvrdio i svjedok Sokolar Rifet i Helja Jasmin, a isto potvrđuju i spomenuti materijalni dokazi O-I-3 i O-I-9. 297.. Činjenica je da je 25.01.1994. godine bio značajan datum sa aspekta bezbjedosnosne situacije u Olovu, pa otuda i jasno objašnjenje u pogledu referiranja svjedoka na detalje predmetnog događaja 57 Materijalni dokaz odbrane OI- 9 Saznanje i zapažanje provedenih aktivnosti prema Gogić Taibu iz Olova 58 Materijalni dokaz odbrane OI- 3 Izjava Gogić Taiba data sektoru bezbjednosti 1. slavne olovske brigade broj: 04-62-1/94 od 25.01.1994. godine S1 1 K 007209 12 Kri 18.01.2013. godine " završeni citati

21.07.2020.

Učesnik važnih događaja

25.05.1990 god. Holidej in. Osnivačka skupština SDA 10.06.1991 god. Dom milicije. Eminentni skup SDA 29.11.1991 god. 1. Kongres SDA BiH - Delegat 27.09.1993 god. Bošnjački sabor BiH 18.07.1994 god. Bošnjački sabor BiH 27.05,1993 god. 5. Sjednica GO. SDA BiH 27.03.1995 god. 7. Sjednica GO. SDA BiH 25.06.1195 god. Vanredna sjednica GO. SDA BiH 13-10.2001 god. 3. Kongres SDA BiH - Delegat 12.09.1996 god. Stadion Koševo. Skup SDA BiH 29.06.1191 god. Osnivačka skupština SDA Olovo - OSNIVAČ 1- Predsjednik SDA Olovo od 1991 god. do 1996 god. 2- Zastnpnrk ispred SDA u Skupstini opčine Olovo od 1991 g. do 2000 g. 3- Oarganrzator Otpora od agresije na BiH . 4- Član Ratnog Predsjedništva Očdine Olovo i zamjenik predsjednika od 1992 god. do 1995 god, S- Član Skupštine Sarjevskog Okruga ispned SDA od 1993 g. do 1995 g. 6- Kantonalni zastupnik SDA u Skup5tini ZAK-a od 1996 g. do 2000 g. Z- Član Kantonalnog izvršnog odbora SDA ZDK-a od 1994 g. do 2000 g. S- Član Kadrovske Komisije KO SDA ZDK-a od 1996 g- do 2000 g. 9- Gost na II Kongresu SDA , Gost na IV Kongresu SDA , Gost na V Kongresu SDA Knjige kao svjedoci vremena i zbivanja naprijed navedenih događaja a/. SDA Ljudi i događaji u političkom pokretu Bošnjaka / Osrnan Brka - strana 91 ,92, b/. Argument i sječanja o ratu / Fikret Muslimovi6 - strana 300,301 , c/. Sa braniocima Sarajeva i Goražda / Hamid Batrto - strana 34 ,52 ,53 , e/. Eh' Šta bi rekla moja ratrmetli majka / Omer Pobrić Strana 6l,62,63,64,65, f/. Novinski članci cca 50 naslova Napomena : Spisak nije konačan .

06.09.2013.

Istina i zablude o BOŠNJAČKOM SABORU '93 g. !?

Istina i zablude o BOŠNJAČKOM SABORU '93 g. !?

https://www.facebook.com/photo.php?v=10151792182602039&set=o.126757270787819&type=2&theater

Moj lični stav izerečen je za RTV BiH - Reporteru Mirzi Huskiću !

03.06.2013.

VOJNO POLITIČKA DRAMA

Vojno obavještajna i politička drama u periodu od 25 do 31 januara 1994 godine na teritoriji općine Olovo obavijena je velom tajne do današnjeg dana. U cilju rsvjetljavanja  ovih događaja i njihovih aktera  posjedujem već oko cca 50 stranica  materijala koji tretiraju  događaje i aktivnosti iz tog perioda. Kad se ova događanja iz ovog perioda  u potpunosti rasvijetle i kada se rasvijetli uloga svih aktera ovih događaja  broj stranica zadokumentovanog materijala preći će cifru od 100 stranica. Podatci o tim dešavanjima sa kojima raspolažem su šokantni, a napominjem da još nisu u potpunosti rasvijetljeni.

Uloga pojedinih akter vezanih za te događaje još je misteriozna, da nekažem sumnjiva, zato ovom prilikom iz objektivnih razloga neću moći ići u njihovo rasvjetljavanje i objavljivanje dokumenta zbog ?( lat. vis maior), za još neko izvjesno vrijeme.

Svima nam je poznato da je u tom vremenskom preriodu slomljena agresorska ofanziva na Olovo koja je trejala preko 75 dana sa ciljem spajanja agresorskih sanga Romanjie i Ozrena dolinom Krivaje.  Pečat na konačan kraj agresorske ofanzive udaren je na Opčinskoj skupštini Olovo održanoj 31.januara 1994 godine na kojoj je bio prisutan najvači vojno – politički i  državni vrh RBiH na čelu sa K-dantom ARBiH Rasimom Delićem, što samo po sebi govori o zanačaju tog događaja.

S obzirom na činjenicu da je u ovoj fazi u toku samo istraživaćki rad, zato neču objelodanjivati činjenice i dokaze ali ću postaviti samo nekoliko pitanja na koja treba dati argumentovani odgovor sa nepobitnim činjenicama kao i dokaznim argumentima. Ta pitanja su:

1 - Zašto 25.01.1994 godine nije uhapšen Taib Gogić, i ko mu je dao zeleno svjetlo da ide u politički obračun u vrijeme  završne faze slamanja agresorske ofanzive na Olovo !?

2 - Zadokumentovani agent Sigurnosno – informativne službe(SIS)  RH sa teritorije općine Olovo u tom periodu nalazi se u pritviru u Varešu. Šta je bio njihov cilj ?

  3 - Aktuelna je tema ''Tuzlanske autonomije'' kao odgovor na mogući  ''pad'' Olova i opstanak Fikretove autonomije u krajini.

4 - Ko su bili protagonisti obaranja civilnih struktura vlasti općine Olovo 31.01.1994 godine i sa kojim ciljem su vođene te aktivnosti u jeku najžešče agresorske ofanzive na Olovo. Da li je prisustvo tom događaju največeg vojnog vrha ARBiH u suprotnom značilo zavođenje vojne uprave na treitoriji općine Olovo !?

5 - Zanimljivo će biti analizirati izvještaje obavještajnih sližbi (domaćih, stranih i agrsorskih) sa ciljem diskreditacije naj odgovornijih ljudi odbrane Olova, sa ciljem slamanja otpora agresoru. Posebno ovom prilikom prozivam Mahmuta Karalića ''Emira 7-e muslimaske brigade'' i njegovu nečasnu ulogu u pogledu dezinformisanja predsjednika RBiH Alije Izetbegovića.

6- Ko je stajao iza smjene K-danta ''Olovske brogade'' Fadila Karićića, ko ga je saslušavao i šta je stajalo u prijedlogu mjera nakon saslušanja.

7 - ?

8 - ?

9 - ?

01.11.2012.

Propagandne mašinerije u funkciji odbrane !

- OLOVNI VOJNICI
- OLOVSKE NOVOSTI
- TELEVIZIJA OLOVO
- RADIO OLOVO
- RADIO AMATERI OLOVO
- PRVI RATNI FESTIVAL LUKAVAC & RTV BiH & OSLOBOĐENJE & CNN  .... itd.

01.09.2012.

ZAPRIJETIO SAM DRŽAVNOM VRHU R B i H "EVAKUACIJOM STANOVNIŠTVA" !!!

Bez cenzure. Bez oznake strogo povjerljivo. Bez straha sa punom dozom cinizma. Zaprijetijo sam državnom vrhu R BiH evakuacojim stanovništva sa područja opštine Olovo.

Ne volim priče, a ni likove u prvom licu jednine, ali ovog puta pravim izuzetak, jer u potpisu dokumenta stoji '' za '' .

Ovom prilikom navodim samo nekoliko detalja koji idu u prilog ovg dokumenta, a to su :1. Komanda Olovske brigade je funkcionisala sa IKM-a Zagrađe. 2. Ratno predsjedništvo opštine Olovo je trebalo biti dislocirano u trospratnu kuću između Križevića i Boganovića. 3. Dokumentacija opštine Olovo je trebala biti izmještena u Milankoviće. 4. Poštivali smo (Mi odgovorni) dogovor da stanovnici opštine Olovo niti jednim našim gestom nesmiju primijetiti mogući scenario, jednostavno glumili smo normalno stanje. 5. I, itd ....Nastavit ćemo drugom prilikom i na drugom mjestu.

24.08.2012.

Olovo u Sarajevskom kantonu & Autonomna pokrajina Tuzla !?

Tekst je u fazi pripreme !
Da, dobro ste pročitali u naslovu "Autonomna pokrajina Tuzla" !?
Postoji li neka faca u ovoj državi koja bi odigrala jednu partiju na ovu temu !
U potpisu poziva -  Jasmin Helja. s.r

15.08.2012.

RAZBIJANJE "Četničkog pokreta" u Olovu sa sjedištem u Cirihu

Četnički pokret u Olovu sa glavnim sjedištem u Cirihu egzistirao je ilegalno u periodu od 1987 godine do 1989 godine, a nakon skupa u Knežini  od 13.08.1989 godine, koji je održan u organizaciji ''Srpske pravoslavne crkve'' iz ilegale prelazi u javno djelovanje. Knežinski skup na kome je prisustvovalo oko 70 000 (sedamdeset hiljada)  svega i savačega, imo je za cilj uputiti zastrašujuće poruke ostalim narodima u BiH . Ovaj skup bio je uvertira i generalna proba za buduča dešavanja sa jasnim i zastaršujućim porukama.  Naprijed navedeno nema za cilj da elaborira '' njih i njihovu organizaciju '' nego ima za cilj dokazati onima koji još uvijek žive u zabludi i  koji još uvijek izjednačavaju žrtvu i agresora da su u totalnoj mentalnoj blokadi,i da pokušaju razumjeti tadašnju situaciju nakon koje je uslijedila genocidna katastrofa i borba za opstanak golorukog naroda protiv četvrte (po veličini) vojne slie na svijetu u periodu 92'/95' godine.

Ova tema će se razraditi sa ''olovske'' tačke gledišta  kad se objelodane sledeća pitanja: 1. Koja je uloga bila '' OK SK-a Olovo u ovim dešavanjima. 2. Koju ulogu je imao sekrtar OK SK-a Olovo Ahmet Degirmendžić i kakav je sadržaj pisma koji je uputio CK SK-a BiH  dana: 24.11.1989 godine u 11,00 sati, o muslimanskom nacionalizmu u Olovu. 3. Koju ulogu u svemu ovome je imao Pašaga Gogić i Zoran Višnjić prvi ljudi policije u Olovu. 4. Koju ulogu je imao Munir Alibabić koji i do današnjeg dana krije izdajničko ime kodnog naziva '' KEDER '' . 5. Koja je to protiv ustavna djelatnost ljudi iz Olova koji su organizovali goloruki narod za odbranu nakon prijetnji i poruka ''ubit će mo, zklat će mo''.

''Ps'' Prozvani, osječaj te se prozvanim i   bujrum karte na državni hastal. Odazovite se, ako niste i danas u četničkom pokretu !?

11.08.2012.

U Olovu je osnovana PRVA srpska opština u Bosni i Hercegovini

tekst je u fazi cenzure

09.08.2012.

Stvaranje NEZAVISNOSTI države Bosne i Hercegovine

Papir govori sve !
Republička izborna komisija ja na sjednici od 06.03.1992 godine, utvrdila i objavila rezultate referenduma.

03.08.2012.

Dislociranje "Srpske milicije" iz grada Olova i sprečavanje daljnji podjela .

1."Srpska milicija" dislocirana je iz garada Olovo i spriječeno je sprovođenje samovoljne odluke Taiba Gogića . 2. Raspad organa vlasti u režiji Taiba Gogića i njegovih jataka . 3. Destruktivno ponašanje smijenjenog Taiba Gogića . 4. Ubistva Ahmo & Šumar ? Sa čime se može dovesti u vezu ? Ako je Ahmo ubijen greškom jer su mislili da je Šumar ........itd...... 5. Naredba centrale SDA Taibu Gogiću kojom se naređuje poštivanje odluka organa stranke . 6.Ispitivanje dvostrukih prava iz radnog odnosa Taiba Gogića u R BiH i Njemačkoj ..... ? 7. Stavljane po kontrolu Taibovih tzv. falangi , brojnog stanja 8 sjedišta u kombiju ....i zašto su vraćeni iz Breze od domaćina Salke Opačina . 8. .......itd..........

03.08.2012.

CENTRALNA FIGURA SVIH DEŠAVANJA

Sva  hvala pripada Allahu, Gospdaru svih svjetova.

Molim  Uzvišenog Allaha  da mi oprosti sve gdje sam pogriješio na tom putu borbe za slobodu.

Molim Uzvišenog Allaha da ukabuli svaku majčinu suzu i svaku kap krvi prolivenu u tom vremenu. na putu borbe za opstanak.

Molim Uzvišenog Allaha da mi bude svjedok na sudnjem danu da sam u ovu borbu  krenuo sa iskrenim nijetom.

Molim te Uzvišeni Gospodaru !

Dana 10 JUNA 1991 godine prisustvovao sam skupu u ''Domu  milicije'' na kojem je formiran  Savjet za nacionalnu odbranu BiH . Takođe na tom skupu je donešena odluka za obavljanje priprema za odbranu od agresije na BiH.

Po zaključcima sa tog skupa održao sam dva sastanka u Olovu dana 11.JUNA 1991godine.i nakon toga dobivam ulogu ''centralne figure svih dešavanja''

Od tog dana nastaje teško turbolentno stanje, stupam u borbu ''sam protuv svih'' , u toj borbi dobijam sve naredne bitke. od kojih mi je najteža bitka bila ''bitka u vlastitim redovima'' i obračun sa neposlušnim i izdajničkim kadrom.

U toj borbi primijenio sam formulu ( Ja + Dva prazna mjesta + Treći = Ostali redaj te se ) , ovu formulu elaborirt ću drugom prilikom i na drugom mjestu, a biti će zanimljivo dokazati da 2+2 nije 4 , i to je moguće !?

30.01.2012.

U borbi " sam protiv svih " !? Br.1

U borbi " sam protiv svih " ključ uspjeha je formila: (Ja + 0 + 0 + treći  =4 ) ?
Danas, sa ove vremenske distance, sasvim odgovorno tvrdim da su ovi likovi koji su  učestvovali u ovim prljavim aktivnostima bili "DRŽAVNI NEPRIJATELJI".

20.11.2011.

Akreditacije !

Akreditacije važnih skupova !?

09.05.2011.

Novinski članci

Novinski članci koji govore o važnim događajima iz prošlosti .

u zajednicu sa argumentima - jh. osvajanje vlasti - jh. regionalizaciji ne - jh. dogovor ni na pomolu - jh. još jedan protest-sda - jh. funkcije unijele razdor - jh. novi izvršni odbor - jh. pravda u metku i pendreku - jh. klevete sa ciljem - jh. milicija SAO romanjije - jh.
04.04.2011.

UPOZORENJE & NAREDBA

Postavlja se pitanje ? Koja je to' situacija i koje su to' okolnosti prouzrokovale odnošenje ovakvih upozorenja i naredbi !?

17.03.2011.

ORGANIZATORI I POKRETAČI OTPORA BiH

Spiskovi Organizatora i pokretača otpora BiH !

20.12.2010.

Šta su motivi artiljerijskog granatiranja DŽAMIJE U G. Olovu !?

Interesantno je proniknuti u motive i razloge umobolnog mozga koji artiljerijskim - direktnim pogotcima, pogađa sa 11 granata  vjerski objekat, a lokalitet "hanište" udaljen samo 50 metara od vjerskog objekta sravni sa zemljom !?
Razlog za takav vandalski čin možda je moguće pronaći u sl. dva dokumenta !?

Na njihovu žalost, nikada nisu znali pravu istinu ili su uvijek kasnili za njom !?

17.12.2010.

SPREČAVANJE MOBILIZACIJE REZERVISTA I REGRUTA U "JNA"

Dana 14.11.1191 godine prilikom izvršenja "borbenog zadatka" poginuo je mornar ROŽAJAC HASAN  iz VP 8912 Šibenik.
Uzroci  pogibije imenovanog dati su u Uvjerenju koje je prilog rješenjea broj: 8420 ????

Prava istina pogibije mladog vojnika Rožajac / Ramiza / Hasan   sa prebivalištem Musići - Olovo opisana je u knjizi Nihada Halilbegovića !!!!

Potpisana UPOZORENJA I OBAVJEŠTENJA bila su u cilju sprečavanja ovakvih i sličnih slučajeva, sa posebnim zadatkom za pripremu odbrane od agresorskih snaga tzv.JNA i njenih satelita četnika .

11.11.2010.

Slučajno ili Božijom voljom zajedno !?

U mnogim slučajevima gdje je država zatajila, spas je bio u Božijoj volji .... !

Sa ove vremenske distance, i na osnovu ovog dopisa Olovo je trebalo doživjeti (genocidnu) sudbinu Srebrenice i Vlasenice.

Uz ovaj dokument pistoji dokmumentacija na tri stranice sa optužbama i prijedlogom mjera da narod Olova, doživi sudbinu Vlasenice i Srebrenice !?

Gospodu u potpisu dokumenata, javno prozivam i činim  odgovornim za neuspjeli pokušaj ......     itd !?
Bakire ako je ovo tvoj potpis i ako su ti ugledni ljudi pod istražnim radnjama zbog neprijateljskog djelovanja, onda si saučesnik događaja u Srebrenici , a u Olovu to vam nije pošlo za rukom . !!!

11.11.2010.

Slučajni Dokumenti a/a !?

" Održati ravnotežu na klackalici možeš jedino ako si sam na sredini klackalice "

17.07.2010.

MATERIJALNO TEHNIČKA SREDSTVA - ORUŽIJE !

MATERIJALNO THNIČKA SREDSTVA KOJA SU SPASILA PAD OLOVA , ONEMOGUČILA USPOSTAVLJANE AGRESORSKO - ČETNIČKOG KORIDORA " DOLINA KRIVAJE " I SPAJANJE ROMANJIE SA OZRENOM .

14.07.2010.

RATNO PREDSJEDNIŠTVO OPĆINE OLOVO

Republika Bosna i Hercegovina
           Općina Olovo
      Ratno predsjedništvo
Broj : 102/93 , 01/1-07-32-1/94 , 01/1-07-243/93 , 01/1-021-113/93

13.07.2010.

Traži se odgovor od generala Sefera Halilovića !?

Traži se odgovor od generala Sefera Halilovića da objasni svrhu i pozadinu NAREDBE O HAPŠENJU  br.02/349-473 koju je lično potpisao.

12.07.2010.

Protivustavna djelatnost i ODBRANA BiH !

CSB - Sarajevo Sektor SDB
Odjeljenje - 32 Op.radnik  So122
Info.strogo pov.br.9
Informacija " A " Linija rada 029 Operativna veza " KEDER "
PREDMET : Bezbjedonosno - interesantna saznanja o protivustavnoj djelatnosti jednog broja lica iz Olova i Sarajeva . VEZA : Naše depeše broj 1781 od 10.12.1191 god. , 1847 od 28.12.1991god. i 54 od 18.01.1992god.

PITANJA KOJA TRAŽE ODGOVOR OD : Rubeša Dragana (zvani "Roki") i Muhidina Bašića  su :
- Ko je lik iz Olova pod pseudonimom "keder" ?
- Zašto "keder-a" nema u knjigi "Čuvari Jugoslavije" ?
- Zašto Perica Nikolić pod pseudonimom " LASLO " nije objavljen u knjigi "Čuvari Jugoslavije" ?
- Zašto se nezna kako i kud je nestao Nikolić Prerica ?

15.05.2010.

ZAPISI SA OLOVSKOG RATIŠTA 93 '

List za slobodnu Bosnu i Hercegovinu " ZMAJ OD BOSNE "
31 decembar/prosinac 1993 god. , broj:5815.05.2010.

Rasim Delić 04.02.1949 - 16.04.2010

Umro je general A R BiH  Rasim Delić , počasni građanin Općine Olovo .

Neka je vječni rahmet tvojoj duš Komandante.21.01.2010.

Omer Pobrić 08.08.1945 - 20.01.2010

Večeras je od posljedica srčanog udara preminuo Omer Pobrić, poznati bosanskohercegovački muzičar koji je poznat širom svijeta po očuvanju autohtone bosnaske pjesme sevdalinke. Smrt je nastupila za vrijeme vožnje automobilom na području opštine Vogošća, tačnije u naselju Jošanica. Smrt je konstatovao dežurni vještak sudske medicine Hamza Žujo
LIJEPI !!! Neka ti Allah dž.š. podari sve Dženetske ljepote i vječni rahmet tvojoj duši.

09.01.2010.

NA OSNIVAĆKOJ SKUPŠTINI SDA U VOGOŠĆI

Na osnivačkoj Skupštini SDA u Vogošći 12.09.1990 god.

09.01.2010.

EH , Šta bi rekla moja rahmetli majka

Omer  Pobrić

09.01.2010.

SDA - LJUDI I DOGAĐAJI U POLITIČKOM POKRETU BOŠNJAKA

Osman Brka

09.01.2010.

ARGUMENTI I SJEĆANJA O RATU

General  Fikret Muslimović

05.12.2009.

SA BRANIOCIMA SARAJEVA I GORAŽDA

General Hamid Bahto " SA BRANIOCIMA SARAJEVA  I GORAŽDA"

21.07.2009.

ORGANIZATORI OTPORA BiH !

ORGANIZATORI OTPRA BiH  !
Tekst u pripremi !?

18.05.2009.

LAŽNOBORCI

Početna Marker : WWW.THE BOSNI TIMES: LAŽNI SDA-OVI PRVOBORCI: Spasili Karadžića od doživotne robije i opteretili PIO BiH za cca 100 hiljada godina radnog staža !? Izdatih cca 77 500 potvrda PL-a moglo bi u bližoj budućnosti promijeniti karakter rata u BiH ,jer po zvanično izdatim potvrdama AiljaIzetbegović je imao postrojenih cca 77 500 vojnika na dan 19.9.1991 godine .... //Podijelite na Facebook Podijelite na Twitter FOTO: Izetbegović (novi.ba)// Šest dokaza da SDA-ovi lažni prvoborci mogu promijeniti karakter rata u Bosni i Hercegovini: 1. Neleglana udruženja PL-a (Patriotske lige) po općinama su polu - privatna udruženja interesnih skupina za biznis po osnovu prodaje potvrda PL-a za koju se dobije 1,5 god. staža po cijeni 20 do 30 KM za udruženje , a 50 do 100 Km za činjenje usluge po osnovi ne zakonito izdate potvrde lažnim članovima PL-a 2. Izdato je cca 77 500 potvrda od kojih su cca 60 % lažne , a još uvijek se izdaju , što znaći da bi broj mogao biti i veči ovog broja !? 3. Penzioni fond PIO države BiH oštećen je za cca 100 000 godina za doprinose penzionog staža. 4. Cca 77 500 izdatih potvrda PL-a mogao bi u bližoj budućnosti promijeniti karakter rata u BiH , jer po zvanično izdatim potvrdama Ailja Izetbegović je imao postrojenih cca 77 500 vojnika na dan 19.9.1991 godine. To bi se moglo protumačiti da je podrivao ustavni poredak i izazvao građanski rat u BiH. //FOTO: Faksimil (Avaz) Avdo Hebib// 5. U izdatim potvrdama uglavnom nema poginulih boraca koji su bili istinske patriote i pripadnici Patriotske lige, a što ide u prilog činjenici da je broj lažnih potvrda od 77 500 još znatno veći.Također u izdatim potvrdama nema istinskih članova PL- a koji nisu željeli uzeti potvrdu od lažnih predstavnika , nelegalnih udruženja i trgovaca potvrdama. 6. Na primjeru općine Olovo, a na bazi originalnih dokumenta može se dokazati da je Fahir Zukić ( stranka BPS) izdao minimalno 1500 lažnih potvrda , a i ostale potvrde izdavao je mimo zakonskog proisa i procedura . O ovom slučaju vezanom za Opštinu Olovo obaviještena je PU - Olovo i MUP - ZDK-a .....

23.02.2009.

Ibrica Jusić !

Ne dajte da vas zavedu
Ne dajte da vas zavedu
O povratku ništa ne piše
Sumrak je već na redu
Čuje se vjetar na ledu
A jutra nema više
Ne dajte da vas zavedu....
Da je život lažni dim
Na iskap se mora piti
Nećete ga biti siti
Na rastanku, na rastanku s njim
Ne dajte da vas zavedu...
Nemate mnogo vremena
Stranci nek pobožno bljuju
Mudraci kroz život trunu
On nestaje kao pjena
Ne dajte da vas zavedu...
Na glad i na razbojište
Čemu vam glad i bjeda
Sve stvorove smrt odvede
A poslije nema ništa
Ne dajte da vas zavedu...
Brecht/Suvin

16.02.2009.

OLOVSKE NOVOSTI

"Olovske novosti " Targovi istine i ponosa !12.02.2009.

PREDIZBORNI SKUP

Predizborni skup sa cca 4.000 članova i simpatizera !?

10.02.2009.

OSNIVAČKA SKUPŠTINA

Na osnivačkoj Skupštini u Olovu 29.06.1990 god, Omer Behmen & Leader .10.02.2009.

S A R A J E V O !

VELIKIM BOGOM SE KUNEMO  DA   ROBOVI BITI NEĆEMO !
25.05.1990 god, Holidej in .
10.06.1991 god, Dom milicije.
29.11.1991 god, 1. Kongres.
27.09.1993 god, BOŠNJAČKI SABOR.
18.07.1994 god, BOŠNJAČKI SABOR
27.05.1194 god, 5. Sjednica GO.
27.03.1195 god, 7. Sjednica GO.
25.06.1195 god. Vanredna sjednica GO.
13.10.2001 god. 3. Kongres.
12.09.1996 god, Stadion Koševo.08.02.2009.

Kruševo !

31 decembar 1993 god. Rat za slobodu " ZMAJ OD BOSNE "08.02.2009.

Gornje Olovo !

Tri ratna druga , tri različite sudbine , tri nepravde !?05.02.2009.

prof.dr. Senahid Memić

Organizatori otpora protiv agresije  na  R BiH  i  Patriotska liga .

04.02.2009.

prof.dr. Ejup Ganić & Hamo Kreševljaković

prof .dr. Ejup Ganić  kao čelan Predsjedništva  R BiH boravio je u herojskom Olovu . Po povratku u Sarajevo svoje impresije tokom boravka iznio je u samo jednoj rečenici : " DA SAM DOSTOJEVSKI PISAO BIH O OLOVU "

04.02.2009.

prof.dr. Hasan Muratović -Olovo

prof dr. Hasan Muratović , zaslužan za odbranu Olova , naj zaslužniji za obnovu  porušenog Olova.prof.dr. Hasan Muratović i dalje je imao volju pomoći razvoju Olova , ali pojedinci su postali ne/poslušni i ne/pamatni , rezultat toga je olovska katastrofa .U izvještajnom periodu  Načelnika općine  Olovo za 1998 god. , a prvenstveno zaslugom prof. dr. Hasana Muratovića na općini Olovo  u pomenutom periodu implementirano je raznih projekata , preko  domaćih i međunarodnih organizacija , i uloženo stedstava u iznosu cca 60.000 000,00 KM .

04.02.2009.

K O M A N D A N T - A R BiH & General Ramiz Šuvalić

Komandant  AR BiH  Rasim Delić ( POČASNI GRAĐANIN  OPĆINE  OLOVO )

03.02.2009.

Doprinos Omera Pobrića odbrani Olova !

"Olovni vojnici"- Dr. Mujo Hodžič

03.02.2009.

prof.dr. Faris Gavrankapetanović - RATNI HIRURG !

Granatirani dom zdravlja i ratna hirurgija "Paska luka"

03.02.2009.

Sve olovske bitke !?

Sve olovske bitke u knjigama drugih autora !02.02.2009.

Četnička organizacija i SK-a ?

Četnička organizacija i nacionalistički pokret  SDS Olova !?28.01.2009.

Referendum & plebiscit !?

Propaganda , prijetnje , ucjene i maltretiranja ?

26.01.2009.

Knežina '89

Izvoz " Kosovske bitke " - 100 000 pristalica !25.01.2009.

MUTTERSTADT / KOMANDA / TEREN

Da , to smo mi' !12.01.2009.

Solun !

Željeznička stanica Solun - Olovo, lokacija  xyz........27.09.2008.

Olovo !?

Olovo 1382 god, pratener Dubrovniku.
Olovo  1961god, "NE" Krivaji
Olovo  1992 god, "NE" agresiji .
Olovo  2000/2008 god, grad  "DŽELATA" na sceni
Olovo danas u "paklu"
LEADER
<< 12/2020 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

MOJI LINKOVI

HIMNA !
1.
Himna SDA BiH
Ja sin sam tvoj

U plavo Božje prijestolje
kliču zvuci s bogomolja!
To su pjesme zemlje moje
gdje huče gore i šume polja.

Mila, sura i žestoka-
Bosna na zemlji krvavoj...
Čuvam Te kao i dva oka!
Ja sin sam tvoj,
zemljo!
Ja sin sam tvoj!

Tamo na Uni zlatno zrnce,
a na Drini zora plava...
U Neretvi spava sunce,
niz ravnine se razliva Sava...

Krene li dušman ti na zide,
u san starih mezarova,
udariče na šehide,
što krv ce liti za brda ova!

Mila, sura i žestoka-
Bosna na zemlji krvavoj...
Čuvam Tebe kao i dva oka!
Ja sin sam tvoj,
zemljo!
Ja sin sam tvoj!
2.

GOSPODE !
Gospode evo, na sedzdu Ti padam...


Gospode, evo, na sedzdu Ti padam,
Pred vjecnom Tvojom klanjam se dobrotom
I molitve Ti u stihove skladam,
Prosec: "Oh, daj mi smisao za ljepotom!"
Gospode, evo, na sedzdu Ti padam.

Ti znas da bijah nevin poput rose
I poput lijera u proljecu ranom;
Al' ljudi, med sto pod jezikom nose,
Otrov mi dadose u bokalu p'janom,
Mada sam bio nevin poput rose.

I tada s tvoga skrenuo sam puta
I zatrtao kroz pustos i tamu
Ah, strast mi razum u okove sputa,
Da ropski dvori njenu crnom plamu -
I s tvoga ja sam zabasao puta .

Vjeru i nadu iz srca izgubih,
I moju ljubav pomrco je grijeh -
Postadoh sarhos oholi i grubi ,
Sav ideal mu sto je vinski mijeh ...
Ah, svoju vjeru i nadu izgubih ! ...

I slavih Bakha kao sveto bice,
Veneri pete jezikom sam lizo
Vlastitim zubom ja sam svoje zice
Komad po komad kao zvijer grizo
Slaveci Bakha ko bozansko bice.

Svaciji prezir pratio je mene,
Od sjene moje druzi mi bjezahu
I sve me ciste klonile se zene ...
Vaj, tesko je bilo meni siromahu,
Jer ljudski prezir pratio je mene.

Ja sada bjezim pod okrilje Tvoje
I Tvog Kur'ana, Tvoje vjecne rijeci
Gospode, grijehe odrijesi moje
I bolesnu mi dusu izlijeci -
Ta ja se sklanjam pod okrilje Tvoje.

Gospode, razum prosvijetli mi sada
I daj mi snage, daj mi volju jaku,
Demone sve sto moze da savlada ...
Nek Tvoja milost svijetli mi u mraku, Gospode, razum prosvijetli mi sada !

Raspiri moje stare vjere plamen,
Vrati mi ljubav i sve stare dare,
Da tresnem casom o ledeni kamen
I noktom zgrebem Venerine care -
O raspiri, mi stare vjere plamen! ...

Gospode, evo na sedzdu Ti padam,
I kajem grijehe pod Tvojom dobrotom -
I molitvu Ti u stihove skladam,
Prosec: "Ah, daj mi smisao za ljepotom!" - Gospode, evo, na sedzdu Ti padam!

BOSNA !
Rijeka Bosna

BOSNA

Bosna, to je jedna dobra zemlja.
Kad plače klobučaju kiseljaci.
Sagni se i pij, niko se ne ljuti.

U Bosni ima jedna tišina.
U tišini jedna njiva.
U toj njivi obeharalo stablo.
Zimi Bosna po svu noć srebrom zvoni.

Bosna ima Bosanaca.
Kad Bosanac liježe na počinak
On polako glavu spušta na zemlju
Da zemlju ne povrijedi.

Bosna ima majku.
Majka se popne na brdo iznad pruge
Pa mahne mašinovodji.
Majka mahne mašinovodji,
a lokomotiva vrisne.

Bosna ima kuću
U kući živi starica
Njen smjeh je ajet o džennetu

Skini obuću kad prelaziš
Unu, Savu, Drinu
Operi noge u rijekama
Bosna je ćilimom zastrta. Nedžad Ibrišimović

SIDRAN !
Iz grobova ustaju


Silaze u grob
ko djeca bezazleni,
Bosanski Muslimani.

U progon odlaze,
ko djeca lakovjerni,
Bosanski Muslimani.

U progon, u grob,
ko djeca neoprezni,
odlaze, silaze,
Bosanski Muslimani

Pogledaj sad!
Iz progona, sa daljina,
iz izgnanstva, sa strasina,
vracaju se - dobri Bosnjani!

Ozbiljna lica,
iz grobova ustaju,
u vjeri cvrsci,
dobri Bosnjani.

Jakog srca,
iz grobova ustaju,
u dusi ljepsi,
dobri Bosnjani.

Iz grobova ustaju,
u duhu jaci,
jaci i zesci,
dobri Bosnjani.

Kako ih je, Boze,
malo ostalo,
a kolika, Boze, svjetlost pobjede,
sa lica im zraci!

(Abdulah Sidran)

MOJI FAVORITI
Bakir Izetbegović
više...

BROJAČ POSJETA
113592

Powered by Blogger.ba